Защита на личните данни - Сделки с имоти Защита на личните данни - Сделки с имоти

Защита на личните данни - Сделки с имоти

Предоставяйки нашите услуги:

 • Консултации и посредничество при сделки с недвижими имоти, предоставяни от Тенкомс ЕООД и Тенкомс – Сделки с имоти ООД, Поля Николова Христова в качеството си на управител на двете фирми, наричани заедно за краткост Администратора, обработва информация относно своите Клиенти/Потребители – физически и юридически лица, с тяхното изрично и доброволно съгласие.


За връзка с администратора:

 • Тенкомс ЕООД, BG131361576 със седалище и адрес на регистрация: гр. София, кв. Лозенец, ул. Кричим № 35-43, ап. 9 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. 6-ти септември № 2, телефон.: 359 889 80 41 52; 02 441 2221;
 • Тенкомс – Сделки с имоти ООД, BG205043178 със седалище и адрес на регистрация: гр. София, ж.к. Сердика, бл.15А, вх. А, ет. 7, ап. 16 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. 6-ти септември № 2, телефон.: 359 889 80 41 52;  02 441 2221;
   

При събирането, обработването и съхранението на личните данни на клиентите Администраторът спазва всички приложими и относими законови изисквания на европейското и българското законодателство, в това число, но не само –Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу за краткост „Регламента за защита на личните данни“ или „GDPR”), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и други.

Регламентът за защита на личните данни, в сила от 28.05.2018 год. има пряко приложение и осигурява засилена защита на личните данни на физическите лица – субекти на лични данни.

Защитата на личната информация, която ни предоставяте е важна за нас. Настоящата Политика за защита на личните данни управлява процесите на събиране и обработване на лични данни от Администратора. Тя е в съответствие със Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и с относимите български и европейски законови и подзаконови нормативни актове.

В качеството си на администратор на лични данни Ви предоставяме следната информация, която може да използвате при въпроси, относно личните Ви данни, тяхното събиране, обработване и съхранение:

 

Как събираме лична информация? 

Администраторът може да изиска от Вас лична информация по телефона, при среща с нашите консултанти или чрез формуляри, форми на запитване, тестове и анкети на нашия интернет-сайт и блога към него.

От каква лична информация имаме нужда? 

Ние се нуждаем от определена лична информация, за да преценим дали отговаряте на критериите за извършване на желаната от Вас сделка с недвижим имот. Ако предлагате недвижим сомот за отдавене под наем или за продажба, може да изискаме документи за имота /документ за собственост и други Ваши лични или документи за имота/. Информацията, която може да изискваме включва – лични данни (име, ЕГН, адрес, тел. и др.), месторабота, финансово състояние и др. Тази информация е нужна и за сключване на посреднически/възлагателен договор. Личните данни, които събираме и обработваме, не представляват специална категория лични данни* по смисъла на чл. 9, пар. 1 от GDPR (такива лични данни са тези, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице).

Когато изискваме лична информация ние ще Ви уведомим от каква информация се нуждаем задължително и каква може да предоставите по Ваша преценка. Вие може да не ни дадете цялата необходима информация, но това би ограничило възможността ни да ви помогнем или би ни попречили да предлагаме Вашия имот за отдавене под наем или за продажба.

Как използваме вашите лични данни? 

Ние използваме Вашите лични данни само и единствено във връзка със следните цели (цели на обработването):

 • Анализиране на финансовото Ви състояние – във връзка с покупка или търсене на имот под наем;
 • Анализираме правното, фактическо и пазарно състояние на имота, който искате да реализирате на пазара;
 • Проучване на пазара на имоти, съобразено с Вашите изисквания и възможности;
 • Извършване на свързани с горното справки и действия /включително снабдяване с документи/ с оглед изпълнение на поетите от нас ангажименти.
 • Последваща подготовка на документи във връзка с Вашата конкретна сделка.
 • За да Ви информираме за нови продукти, възможности, оферти и услуги.
 • За наши вътрешни административни и маркетингови цели.


По всяко време може да откажете да получавате информация от нас (различна от изискваната поради естеството на нашия бизнес). Ако желаете да се откажете от възможността да Ви информираме за изгодни оферти или нови оферти, моля пишете на office@sdelkisimoti.bg. По всяко време може да откажете да получавате информация от нас (различна от изискваната поради естеството на нашия бизнес). Имайте предвид, че може да получавате имейли и/или маркетингови известия от Поля Николова Христова /в качеството си на управител на горепосочените фирми/ от office@sdelkisimoti.bg или от tenkoms.bg@gmail.com. За Общи условия, Политиката на поверителност и получаване на Бюлетин /"Абонирай се за новите статии"/ - информирайте се тук: http://sdelkisimoti.bg/page/terms.

Кой има достъп до Вашите лични данни? 

Освен Администратора, достъп до Вашите лични данни имат само избраните от Вас с Декларация-съгласие по чл. 5 от GDPR институции, нотариуси, банки или специалисти във връзка с изпълнение на задълженията си по предоставяне на съответния кредит.

Във всички останали случаи Администраторът не разкрива Вашите лични данни пред трети страни, освен ако не е задължен от закона. Вашите лични данни могат да бъдат разкрити пред трети лица – т. нар. получатели на лични данни. Разкриването на личните Ви данни е изцяло съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. Получателите на Вашите лични данни могат да бъдат лица, по отношение на които за администратора е налице законово задължение за разкриване: /например Комисия за защита на потребителите, Българска народна банка, НАП, съдебни и право-охранителни органи и др./.

Вашите права като субект на лични данни. 

 • Право на достъп – по всяко време може да изискате от нас информация за Вашите лични данни, които съхраняваме, както и копие от тях. Ако желаете да получите допълнителни копия, е възможно да Ви бъде поискана административна такса в разумен размер. Искането Ви за предоставяне на достъп до личните Ви данни като клиент може да бъде отправено в устна или писмена форма – чрез молба, а също и с електронни средства (имейл). В молбата уточнете формата, в която желаете да получите копието на личните Ви данни. Ако сте подали искането чрез електронни средства и не сте посочили в каква форма желаете да получите копието, ще ги получите в широко използвана електронна форма.
 • Право на коригиране на личните данни – имате право да искате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас, както и да попълним неточни лични данни. 
 • Право на изтриване на лични данни – имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
   

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

– субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а), и няма друго правно основание за обработването;

– субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2;

– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1.

Искането за изтриване на личните Ви данни може да бъде отправено до нас чрез устна, писмена молба или чрез електронни средства (изписаните по-горе имейл адреси/ телефонни номера за връзка и др.)

 • Право на ограничаване обработването на личните Ви данни – имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, в следните хипотези:

– точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

– обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

– администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

– субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

Искането за ограничаване обработването на личните данни може да бъде отправено до нас чрез устна, писмена молба или чрез електронни средства (изписаните по-горе имейл адреси/ телефонни номера за връзка и др.)

 • Право на възражение – имате право да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.
 • Право на преносимост на личните данни – имате право да изискате от нас да прехвърлим част или всички обработвани от нас Ваши лични данни към друг администратор. Данните ще бъдат прехвърлени от нас към другия администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
 • Право на оттегляне съгласието за обработване на личните данни – имате правото във всеки момент да оттеглите съгласието, дадено с Декларация- съгласие по чл. 6 или по чл. 9 от Регламента по всяко време.

Имайте предвид, че последващото оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено въз основа на даденото съгласие.

 • Право на жалба до надзорния орган – В Република България надзорен орган във връзка със защитата на личните данни е Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/. Ако смятате, че което и да е от правата Ви по Общия регламент за защита на личните данни са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, в която да изложите в какво считате, че се състои нарушението, кой го е извършил и други обстоятелства в тази връзка.

Как съхраняваме Вашите лични данни? 

Ние предприемаме всички необходими мерки, за да предпазим Вашите лични данни от злоупотреби, загуба, нерегламентиран достъп или разгласяване. Всички наши служители са задължени да запазват конфиденциалността на личните данни. Достъпът до съхраняваната информация е разрешен само при изпълняване на служебни задължения.

Нашият стремеж е да бъдем надеждни и запознати със законодателните промени и изисквания в сферата на защитата на личните данни. Ето защо е възможно да модифицираме Политиката за защита на личните данни и Ви молим да следите за актуализации в сайта ни.

За повече информация или допълнителни разяснения, моля, свържете се с нас на телефон: 02/ 441 2221 или на office@sdelkisimoti.bg

Навигация
Заяви консултация