/Рекламите на кредити – законни ли са?

Рекламите на кредити – законни ли са?

Споделете тук:

Рекламите на кредити…

Доколко са съобразени със Закона за потребителския кредит, в който ясно, точно и конкретно е указано какво е позволено и какво – забранено при рекламирането на кредитен продукт.

Нека прочетем самия закон:

Закон

за потребителския кредит

(Приет от XLI народно събрание на 18 февруари 2010 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 18 от 5 март 2010 г., в сила от 12 май 2010 г.; изм., ДВ, бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; изм., ДВ, бр. 30 от 2013 г.)

РЕКЛАМА НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

„Чл. 25. (1) Всяка реклама на потребителски кредит, която посочва лихвен процент или друго число, свързано с разходите по кредита, трябва задължително да съдържа информация за:

1. лихвения процент, фиксиран и/или променлив, приложим към кредита, за­едно с подробна информация за всички разходи, включени в общите разходи по кредита за потребителя;

2. общия размер на кредита;

3. годишния процент на разходите с изключение на кредитите за овърдрафт;

4. срока на кредита;

5. цената на стоката или услугата, когато тя се заплаща в брой, както и разме­ра на авансовото плащане, когато кредитът се отпуска под формата на разсроче­но плащане на стока или услуга;

6. общата сума, дължима от потребителя, и размера на вноските.

(2) Информацията по ал. 1 трябва да е ясна, разбираема, лесна за виждане и да е придружена от представителен пример.

(3) Във всяка писмена реклама, независимо от използваното средство за ре­клама, информацията за лихвения процент, за годишния процент на разходите, за общия размер на кредита, дължим от потребителя, и за това, дали кредитът е с фиксиран или с променлив лихвен процент, се представя задължително с една­къв по размер, вид и формат шрифт.

(4) Когато рекламата за потребителски кредит не посочва лихвения процент или друго число, свързано с разходите по кредита, изискванията на ал. 1 не се прилагат.

(5) Когато кредиторът поставя като условие за предоставяне на кредита сключването на договор за предоставяне на допълнителна услуга, например за­страховка, стойността на която не може да бъде определена предварително, или когато сключването на такъв договор произтича от прилагането на клаузи и тър­говски условия, рекламата посочва по ясен и разбираем начин, който е лесен за отличаване, необходимостта от сключването на договор за предоставяне на тази допълнителна услуга и годишния размер на разходите по кредита.

(6) За рекламата по ал. 1 се прилагат и чл. 68б–68л от Закона за защита на потребителите.“

Ето и някои въпроси, които възникват:

Кога за последно сте виждали спазени тези, иначе задължителни по закон, условия?

Кога сте виждали изписана с еднакъв шрифт цялата тази информация?

Не се ли изписват ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ лихви и условия с ОГРОМНИ цифри и букви, а останалото – съвсем невидимо?

Виждали сме информацията с еднакво дребен шрифт, с еднакво трудночетим шрифт.

Виждали сме и изключително бързо бягащ текст, направо – текст спринтьор, с пълните условия по кредитния продукт.

Нагледали сме се и на 10 реда ситен текст, показван в телевизионните реклами за … 2 до 3 секунди. Ами да, кой ни е крив, че не сме усвоили бързото четене?!

Виждали ли сте, дори в една-единствена реклама на кредитен продукт, да е съобразен този Закон за потребителския кредит?

Ако смятате, че тази информация може да бъде полезна и на друг – споделете я в социалните мрежи!
Споделете тук:
Абонирай се за новите статии
Научи истината за пазара на недвижими имоти! Разбери кое е най-важното, ако имаш или търсиш кредит!  
Прочети още